Σημαντικά στοιχεία

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας-ΤοπΣΑ»

Στις 24-07-2014 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας-ΤοπΣΑ».

Σημαντικά στοιχεία:

 1. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής προς τον ΟΑΕΔ.
 2. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
 3. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).
 4. Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.
 5. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.
 6. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.

Οδηγίες για υπαγωγή δυνητικών δικαιούχων στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ»

  Σε συνέχεια της από 23/07/2014 και με αρ. πρωτ. 63118 δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ και βάσει της έως τώρα επικοινωνίας μας με τον ΟΑΕΔ παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες διαδικασίες που χρειάζονται για την υπαγωγή δυνητικών δικαιούχων στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ».
 1. Επιβεβαίωση επιλεξιμότητας δικαιούχων επιχειρήσεων βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης (κεφ. 4, άρθρο 1 πρόσκλησης)
 2. Επιβεβαίωση επιλεξιμότητας ωφελουμένων/ ανέργων βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης (κεφ. 4, άρθρο 2)
 3. Ακολουθείται η διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων όπως περιγράφεται στην πρόσκληση (κεφ. 5),
η οποία συνοπτικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά βήματα:

 • Έκδοση κλειδαρίθμου ΟΑΕΔ: Κάθε επιχείρηση πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) της περιοχής της, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
  • Έναρξη επιτηδεύματος επιχείρησης
  • Εξουσιοδότηση για τον χρήστη της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ από την επιχείρηση και
  • Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου χρήστη της επιχείρησης προκειμένου να προμηθευτεί τα στοιχεία πρόσβασης και τον Κλειδάριθμο που απαιτούνται για την εγγραφή της σαν χρήστη της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ. Η αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ παραχωρεί τα στοιχεία πρόσβασης και τον κλειδάριθμο στον εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία χρήστη.
  Στη συνέχεια συμπληρώνει ο  εξουσιοδοτημένος από την εταιρεία χρήστης τα στοιχεία πρόσβασης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ και τα στοιχεία της επιχείρησης προκειμένου να δημιουργηθεί ο κωδικός χρήστη της επιχείρησης. Τα πεδία στην φόρμα εγγραφής εταιρίας με αστερίσκο (*) αποτελούν τα υποχρεωτικά πεδία της εγγραφής.
  Τα στοιχεία πρόσβασης αναφέρονται στα στοιχεία με τα οποία (αφού γίνει η εγγραφή) ο εξουσιοδοτημένος χρήστης της εταιρίας θα εισέρχεται στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ. Τα στοιχεία πρόσβασης (Όνομασία Χρήστη, Συνθηματικό Χρήστη), αναφέρονται στον εξουσιοδοτημένο χρήστη και όχι στην εταιρία. Το πεδίο Κλειδάριθμος είναι ο κωδικός που προμηθεύεται η εταιρία από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).
  Τα στοιχεία επιχείρησης (Επωνυμία Εταιρίας, Διακριτικός Τίτλος, Νομική Μορφή, ΑΦΜ Εταιρίας, Τηλέφωνο Εταιρίας, Fax Εταιρίας, Email Εταιρίας, Δικτυακός Τόπος Εταιρίας ) αναφέρονται στα στοιχεία της επιχείρησης, ενώ τα στοιχεία  Όνομα εξουσιοδοτημένου χρήστη, Επώνυμο εξουσιοδοτημένου χρήστη, Ιδιότητα συμπληρώνονται με το όνομα, το επίθετο και την ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου χρήστη στην εταιρία αντίστοιχα.
  Τα στοιχεία διεύθυνσης (Περιφέρεια, Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κωδικός) αναφέρονται στη διεύθυνση του εργοδότη / επιχείρησης. Τέλος ο χρήστης για να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής πρέπει να επιλέξει το κουμπί "Εγγραφή".(Πηγή: ΟΑΕΔ)
 • Υποβολή αίτησης υπαγωγής: Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη. Στην ηλεκτρονική αίτηση εμπεριέχεται και η εντολή κενής θέσης, στην οποία οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν την ειδικότητα των ανέργων που επιθυμούν να προσλάβουν, στα πλαίσια του προγράμματος. Τέλος, η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι:
  • Η επιχείρηση λειτουργεί και ασκεί οικονομική δραστηριότητα.
  • Η επιχείρηση δεν εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες που εξαιρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής ΚΥΑ και της προαναφερθείσας δημόσιας πρόσκλησης.
  • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.
  • Οι θέσεις εργασίας για τις οποίες ζητά να επιχορηγηθεί είναι πρόσθετες εκείνων που δημιουργούνται βάσει επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται σε άλλο καθεστώς ενίσχυσης και δεν είναι επιλέξιμες οι μισθολογικές δαπάνες.
  • Έλαβε κρατικές ή κοινοτικές ενισχύσεις την τελευταία τριετία (πλήρης αναφορά των στοιχείων των ενισχύσεων).
  • Έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος τους οποίους αποδέχεται και πληροί.

 • Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης από το σύστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων του Οργανισμού, για την οποία ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο δικαιούχος, οφείλει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών να προσκομίσει στην Υπηρεσία (ΚΠΑ 2) αντίγραφο της ανωτέρω αίτησης στην οποία θα έχει τεθεί η υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου και η σφραγίδα της επιχείρησης.

 • Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση της εγκριτικής απόφασης, στην οποία θα προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των ατόμων για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis).

 • Ο/η ωφελούμενος/ η ΤΟΠΣΑ απευθύνεται στο αρμόδιο ΚΠΑ προσκομίζοντας τη βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη που υλοποίησε το Τοπικό Σχέδιο Δράσης. Μέσα από τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύστημα προσφοράς – ζήτησης εργασίας, i. ύστερα από την διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης ή ύστερα από την εγγραφή στο ειδικό μητρώο και σύμφωνα με τις προτάσεις που περιέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης και ii. εφόσον διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ), θα γίνεται η παραπομπή τους στις επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών, με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης.

 • Η Υπηρεσία (ΚΠΑ 2) του ΟΑΕΔ κάνει υπόδειξη της θέσης και ο/η ωφελούμενος/ η ΤΟΠΣΑ λαμβάνει συστατική επιστολή και βεβαίωση εξατομικευμένης συμβουλευτικής από το υποκατάστημα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ.

 • Προσκομίζονται όλα τα στοιχεία στον λογιστή της επιχείρησης και προχωρά στην πρόσληψη. Εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της εγκριτικής απόφασης η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει στην πρόσληψη του υποδειχθέντα ανέργου.
  Η πρόσληψη (Έντυπο Ε3-Αναγγελία Πρόσληψης) καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΙΚΑ –ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας επιλέγοντας την τιμή ΝΑΙ στα πεδία: «Τοποθέτηση με συστατικό σημείωμα» και «Τοποθέτηση με πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης ΟΑΕΔ» και στη συνέχεια από τη λίστα των προγραμμάτων τον τίτλο του συγκεκριμένου προγράμματος. Ακολουθεί η ηλεκτρονική καταχώρηση της πρόσληψης στο Πίνακα Κατάστασης Προσωπικού της επιχείρησης (έντυπο Ε4 της Ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων, στο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) που υποβάλλεται συμπληρωματικά ως προς τις νέες προσλήψεις, το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Σε κάθε περίπτωση για την όλη διαδικασία συνιστούμε την συνεργασία σας με την Υπηρεσία (ΚΠΑ 2) και την καθοδήγηση/ επιβεβαίωση των ενεργειών σας με τον αρμόδιο σύμβουλο του ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ της περιοχής σας. Τέλος, λάβετε υπόψη σας το σύνολο της δημόσιας πρόσκλησης και των λοιπών συνημμένων εγγράφων, προκειμένου να έχετε πλήρη εικόνα για τους όρους και τις προβλεπόμενες διαδικασίες της πρόσκλησης.
(INFO:) Για επιπλέον πληροφορίες βρισκόμαστε στη διάθεση σας.
Με εκτίμηση,
Ράνια Φιλοπούλου
Υπ. Φυσικού Αντικειμένου ΤΟΠΣΑ "Θριασία"

ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 5, 112-57, ΑΘΗΝΑ
Τ. +302108668365 F. +30 2108668719 M. +30 6949147946
E. info@topsa-thriasia.gr & info@athena.org.gr . www.topsa-thriasia.gr